FANDOM


Politikens bakgrundRedigera

I december 2008 presenterade grundlagsutredningen sitt betänkande En reformerad grundlag (SOU 2008:125) som innehåller ett antal modifieringar av framförallt regeringsformen.

InledningRedigera

Det liberala demokratibegreppet vilar på tre grundpelare:

  1. Politisk demokrati, som innebär att all offentlig makt utgår från folket genom fria, allmänna, direkta, hemliga och regelbundna val.
  2. Respekt för de mänskliga rättigheterna och individens okränkbarhet och värdighet.
  3. Rättsstatens principer, som innebär att den offentliga makten utövas under lagarna, att myndigheter och förvaltning är opartiska och sakliga, samt att alla, både individer och juridiska personer, har tillräcklig möjlighet att värna sin rätt.

Den liberala demokratin står inför många utmaningar, men också många möjligheter. Förändrade normer och värderingar i samhället leder till en förändrad syn på politiskt deltagande och förändrade förväntningar på vad demokratin är och bör vara. I takt med att politiken får en allt mer internationell och global dimension, i Sveriges fall inte minst genom EU-samarbetet, kommer också frågor om det demokratiska systemets legitimitet i fokus.

Samtidigt möjliggör också ny teknik helt andra sätt för väljare och deras representanter att komma i kontakt med varandra, liksom för medborgarna själva att delta i och forma det offentliga samtalet. Vi ser också att stödet för den liberala demokratin i grunden är starkt: medborgarna engagerar sig alltmer när de upplever att demokratin och skyddet för deras rättigheter inte fungerar som det bör, och de söker nya arenor för att göra så. Att värna den liberala demokratin handlar inte bara om att övertyga de kommande generationerna om att demokratin är det bästa styrelseskicket, utan också om att bevara dess legitimitet genom att reformera den på det sätt samhällsförändringar kräver.

Ett förnyat folkstyreRedigera

Idag har våra grundlagar en relativt svag ställning i det offentliga livet, i jämförelse med situationen i andra länder. För att vitalisera den offentliga debatten kring vår demokrati vill Ett liberalt parti att framtida genomgripande författningsförändringar diskuteras och uppdras av ett författningskonvent, där förutom politiker och opinionsbildare en stor del av deltagarna även utgörs av medlemmar av allmänheten. Konventet bör utses i ett allmänt val.

För att möjliggöra för väljarna att utöva den slutgiltiga makten över vem som ska representera dem, samt för att stimulera till ett fördjupat samtal mellan väljarna och kandidaterna, bör spärrarna till personvalen avskaffas. Ett alternativ är att partierna själva får avgöra om de vill ha en spärr, och i så fall hur hög den ska vara.

För att vitalisera den kommunala demokratin bör skilda valdagar införas. Det bör också bli möjligt för en viss andel av befolkningen att framtvinga en rådgivande folkomröstning i en fråga som faller inom kommunens eller landstingets beslutanderätt.

För att tydiggöra regeringens parlamentariska underlag bör riksdagen pröva frågan om statsminister efter varje val.

Partier som är representerade i valda församlingar på kommunal eller riksnivå bör tvingas att uppge vilka personer, organisationer eller företag som har gett pengar till partiet och hur mycket.

En nationell diskussion bör inledas rörande statschefens roll, med uppdrag att se över hur statschefsämbetet kan utformas och legitimeras på ett demokratiskt sätt. Dagens svenska monarki är oförenlig med demokratins principer.

Det är inte förenligt med demokratiska värderingar att en medborgares religion utgör ett hinder för denne att inneha rikets högsta ämbete. Till dess att även statschefen utses på demokratisk väg bör monarken inte vara tvungen att vara medlem av Svenska kyrkan.

Stärkt rättssäkerhet, stärkt skydd för de mänskliga rättigheternaRedigera

För att stärka grundlagens skydd för de mänskliga rättigheterna bör det så kallade uppenbarhetsrekvisitet avskaffas.

En rätt till en rättvis rättegång i samma anda som det skydd som Europakonventionen ger bör införas i grundlagen.

Utnämningen av högre domare bör ske mer oberoende av regeringen, till exempel av en särskild förslagsnämnd.