FANDOM


Politikens bakgrundRedigera

Politiken bakgrund är bland annat formulerad som en kritik mot folkpartiets riksdagsmotion En förändrad politik för global utveckling 2005/06:U336 från 2005, eftersom motionen tycks utgå ifrån att målet med migrationspolitiken är att förhindra migration. Ett liberalt parti vill underlätta migration.

Fri migrationRedigera

FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att "var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land." (Art 13.2) För att den rättigheten ska betyda något måste människor förstås också ha rättighet att bosätta sig i något annat land. Det finns ingen annan som har rätt att göra valet om vilket detta land ska vara än den enskilda individen.

Migration har alltid varit en radikal kraft som förändrar samhällen i positiv riktning. I dag utgör migration ett av de viktigaste sätten för människor att påverka sina egna liv och de samhällen de lever i. Ibland återstår inga andra sätt att påverka än att rösta med fötterna. För de flesta migranter är det dock snarare möjligheten att skapa sig ett bättre liv som får dem att flytta till ett annat land.

Rättigheten att bosätta sig var man vill innebär självklart också rätten att stanna där man bor, och flytta tillbaka till sitt gamla hemland. Det förtryck som påtvngad migration eller förbud att flytta tillbaka innebär måste självklart motarbetas. Dock aldrig med att omvärlden stängder sina gränser.

Ett liberalt parti ser migrationen som något i grunden positivt och vill underlätta för människor att migrera, att röra sig över statsgränser och att leva och arbeta i andra länder än där de råkar ha fötts och vuxit upp.

Underlätta flykt och migrationRedigera

Bistånds- och migrationspolitiken hänger ihop på flera sätt. Migrantarbetare från så kallade utvecklingsländer skickar varje år hem hundratals miljarder dollar till släktingar och vänner i hemlandet. Remitteringarnas sammanlagda värde motsvarar mer än det dubbla totala u-landsbiståndet.

För en del länder är remitteringarna större än inhemsk skatteuppbörd, utländskt bistånd, varuexport och utländska direktinvesteringar.[1] Studier från en rad olika länder visar att remitteringar bidrar till att minska fattigdomen. [2] Dessutom går pengarna direkt till hushållen, utan mellanhänder.

Det viktigaste EU och Sverige kan göra för att bidra till ekonomisk och politisk utveckling i andra länder är således inte att öka biståndet, utan att unilateralt riva de murar som hindrar människor och varor från andra länder att ta sig hit.

Men murarna har förstås inte hindrat människor att ta sig in i Europa. Ett viktigt mål på kortare sikt för en liberal migrationspolitik är att kontinuerligt ge amnesti och möjligheter till arbetstillstånd och uppehållstillstånd åt de många tusentals papperslösa arbetare som redan i dag lever och arbetar i Sverige.

Migrationspolitiken har ofta utgått från att människor är och önskar vara bofasta genom livet: Att det bästa för människor är att inte migrera och att de som trots allt migrerar inte kommer att flytta tillbaka eller flytta vidare. Så har det aldrig varit i historien och kommer inte att bli. Migrationssystemen måste anpassas efter människors vilja och möjlighet att flytta över gränserna många gånger.

Främja demokrati och mänskliga rättigheter Redigera

För att bygga demokrati är demokratifrämjande insatser angelägna. Demokratibistånd torde kunna medverka till att människor i utvecklingsländerna får bättre möjligheter att påverka situationen i sina länder, samtidigt som reella exit-möjligheter bidrar till att öka pressen på regeringar att införa demokrati. Syftet med demokratibistånd är således aldrig att förmå människor att inte lämna sina hemländer.

Akuta massflyktsituationer Redigera

I akuta massflyktssituationer krävs omfattande hjälpinsatser i närområdet. Även vid återflyttningar och återuppbyggnad är bistånd av stor betydelse. I de flesta fall i utvecklingsländerna tar flyktingar sin tillflykt till grannländer. Sådana massflyktssituationer ställer oerhört stora anspråk på mottagarländerna, som ofta också tillhör gruppen av fattigare u-länder. Detta kan dessutom ha en direkt destabiliserande inverkan på dessa länder. En samordnad politik för att bidra till att förebygga och/eller undanröja orsaker till flykt och påtvingad migration skall vara ett viktigt inslag i Sveriges internationella agerande såväl bilateralt som multilateralt. Här bör inte minst olika FN-organ som t.ex. UNHCR få ett kraftfullt stöd.

Biståndspolitiska insatser som främjar ekonomisk och social utveckling kan underlätta för människor att migrera. Många länder behöver öppnas för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. För den enskilde kan temporär eller permanent arbetskraftsvandring vara en möjlighet att skapa sig en bättre framtid.

Många av dem som fått politisk asyl i Sverige har varit aktiva i oppositionsgrupper i t.ex. Iran, Kuba, Kina med flera diktaturer. Det svenska biståndet måste bättre använda deras kompetens och engagemang inom såväl utrikes- som biståndspolitiken. Deras organisationer behandlas dock ofta styvmoderligt och får sällan det stöd de är värda. En vanlig form av arbete som dessa organisationer utför är att sprida information och nyheter in i landet för att motverka regeringarnas ambition att hålla medborgarna ovetande om vad som händer runt om i världen. Sida finansierar redan idag en exilburmesisk radiostation som sänder från Norge. Projektet leder till att kunskap sprids i Burma om såväl situationen i landet som utanför, vilket är en förutsättning för att burmeserna själva skall kunna agera. Istället för enstaka projekt som detta borde Sverige stödja de exilgrupper som vill och kan sända radio, distribuera tidningar eller på annat sätt sprida information i länder utan yttrande- och tryckfrihet.