FANDOM


Politikens bakgrundRedigera

Utgångspunkten för detta kapitel är folkpartiet liberalernas Motion 2005/06:U285 "Fred och frihet i Mellanöstern".

InledningRedigera

Mellanöstern är den region i världen som är minst demokratisk, minst liberal och minst globaliserad. I de flesta av länderna kränks de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna på ett systematiskt sätt.

Regionens snabbt växande befolkning drabbas av ofrihet, kränkningar av mänskliga rättigheter, fattigdom och hög arbetslöshet. De allra flesta av länderna styrs av auktoritära regimer i form av arvsmonarkier, militärdiktaturer, religiösa styren eller sekulära nationalister som saknar respekt för medborgarnas mänskliga rättigheter. Förtrycket av religiösa och etniska minoriteter är omfattande.

Att bryta den patriarkala ordningen, som innebär att det är män som innehar alla betydelsefulla positioner i de odemokratiska länderna i Mellanöstern, är inte bara viktigt för att stärka kvinnors rättigheter och motarbeta det förtryck kvinnor drabbas av, utan utgör också en förutsättning för att på ett genomgripande sätt förändra den politiska maktstrukturen i regionen. En demokratisering är inte möjlig utan att kvinnors rättigheter och makt stärks inom alla områden.

I dag är det bara Israel som kan betraktas som en demokrati, även om viktiga steg mot demokrati har tagits i Palestina, Irak och Libanon de senaste åren.

Förändringar sker nu i hela regionen, mycket tack vara den utvecklingen av kritiska massmedier i såväl teve som på internet de senaste åren. Man kan skönja en skör utveckling mot demokrati på flera håll. När friheten vunnit insteg i ett land blir detta känt i grannländerna och man börjar också där kräva frihet och demokrati. Libanons massdemonstrationer 2005 ? med taktfasta rop om ”Al Haqiqa” (”Sanningen!, Sanningen!”) ledde till att val genomfördes 2005. Irakier, palestinier, kuwaitier och egyptier har fått uppleva hur det är att gå till valurnorna under de senaste åren – något som varit otänkbart för bara några år sedan, även om det fortfarande aldrig var möjligt för dem att tillsätta en ny regering.

Efter valet i Irak den 30 januari 2005 har mycket skett. Ett oräkneligt antal terrorattacker har försökt förkväva och slå sönder den framväxande demokratin, men irakierna lät sig inte skrämmas, utan deltog i valet. En koalitionsregering där man lyckats överbrygga de etniska och religiösa gränserna regerar landet. Presidenten är kurd. En ny konstitution har tagits fram inför de kommande valen. Poliser och militärer har utbildats.

Iran har en allt större betydelse för hela Mellanöstern. Regeringen utses genom val, men ett väktarråd kontrollerar vilka kandidater som ska få delta och kontrollerar deras lojalitet med islam och utesluter personer som inte följer sharialagarna.

De ansträngningar som Sverige och andra demokratiska länder har gjort för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern har alltid varit mycket små. En del verkar tro att människor i regionen inte har samma behov av frihet som vi. Det är ett föraktfullt sätt att betrakta människor i dessa länder.

Det finns endast ett styrelsesätt som är värdigt fria medborgare, och det är demokrati. Det visar det förhållandevis höga valdeltagandet i Irak. De massiva demonstrationerna mot Syriens närvaro i Libanon efter mordet på premiärminister al Hariri gav också det uttryck för folkets längtan efter demokrati och frihet. Dessa exempel ger på många sätt näring och skänker hopp åt kampen för ökad demokrati även i andra länder i regionen.

EU:s s.k. Medelhavsdialog har en viktig roll att spela i Mellanöstern. Det är för närvarande den enda politiska arena, undantaget FN, där Israel och företrädare för arabstater möts på ministernivå. Inom dialogen ryms flera parlamentariska forum.

För att utveckla partnerskapet mellan EU och Medelhavsländerna skapade EU 1996 ett finansieringsprogram kallat Meda. Programmet erbjuder tekniskt och finansiellt stöd för att främja ekonomiska och sociala reformer i Medelhavsländerna. Omvandling av ekonomin och ökad frihandel är betydelsefulla delar av Medaprogrammet.

EU:s Medelhavsdialog och Meda viktiga bidrag i kampen för fred och demokrati i Mellanöstern. Samarbetet bör därför intensifieras. Men programmet får inte leda till legitimering av det förtryck som flera av de deltagande länderna utövar mot sina egna medborgare. OCh inte heller till simpla fördömanden om att länderna måste respektera de mänskliga rättigheterna. En av de viktiga utgångspunkternaför programmet ska därför vara att skapa samarbetsformer mellan å ena sidan EUs instiutioner och europeiska organisationer, och å andra sidan de människor och organisationer i dessa länder som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna utgör hörnstenarna i Ett liberalt partis utrikespolitik. Ökad spridning av demokrati minskar grogrunden och riskerna för terrorism, krig och väpnade konflikter och leder därmed till ökad internationell säkerhet på lång sikt.

Ambitionerna får inte begränsas till kortsiktig politisk stabilitet. Folkpartiet menar att EU, tillsammans med USA och andra demokratiska länder och freds- och demokratiorganisationer i Mellanöstern, bör ta initiativ till att formulera en demokratiplan för hela regionen, liknande USA:s initiativ för fred och demokrati, det s.k. Broader Middle East and Northern African Initiative.

Målet måste vara ett fritt, stabilt och demokratiskt Mellanöstern, där respekten för mänskliga rättigheter sätts i främsta rummet. Att omvärlden stöder den inhemska oppositionen i kampen mot regimernas förtryck och för demokratisk utveckling är också av stor vikt. I det hänseendet är regionens framtid i stort beroende av utvecklingen i tre regioner: Irak, Iran, Israel och de palestinska områdena.

I Mellanöstern saknas ett brett samarbetsforum för fred och säkerhet. Folkpartiet menar därför att ett forum, motsvarande OSSE (Organisationen för stabilitet och säkerhet i Europa) på sikt bör inrättas för Mellanöstern. Detta skulle ge länderna i Mellanöstern en arena för möten där frågor om fred och säkerhet kan lyftas.

IrakRedigera

Israel och de ockuperade palestinska områdenaRedigera

IranRedigera

EgyptenRedigera

KurdistanRedigera