FANDOM


Politikens bakgrundRedigera

Politikens bakgrund är bland annat folkpartiets riksdagsmotion En förändrad politik för global utveckling 2005/06:U336 från 2005.

En hållbar miljöutvecklingRedigera

Globala klimatförändringar som orsakas av människan är vår tids största långsiktiga miljöhot. De är ofta de fattigaste ländernas medborgare som riskerar att drabbas hårdast av klimatförändringar och miljöförstöring. Därför måste miljöfrågor ha hög prioritet också vid utformningen av utrikes- och biståndspolitiken.

Vi måste sträva efter en miljöutveckling som är hållbar ur ett globalt perspektiv. Bindande globala överenskommelser måste vidareutvecklas, liksom kunskaps- och tekniköverföring. I de fattiga delarna av världen äventyras människors överlevnad av brist på rent vatten och odlingsbar mark. Fattigdomen tvingar ofta fram en livsföring som allvarligt tär på ändliga naturresurser. Framtidens stora miljöutmaningar måste hanteras med nya strategier. Vi föreslår därför att en hållbarhetskommission tillsätts med uppgift att se över vilka effektiviseringar och moderniseringar av samhällets regelverk, styrmedel och upplysningsverksamhet som behöver göras, inte minst för att undvika att samhället motverkar goda initiativ från individer och företag.

Kommissionens uppgift skall likaså vara att i samråd med näringsliv och opinionsbildande organisationer finna former för hur man skall integrera strävandena mot en hållbar utveckling och hur man bäst organiserar samhällets behov av utbildningsinsatser inom detta område.

Det är också viktigt att påpeka att förtrycket mot miljöorganisationer är mycket starkt i t.ex. Ryssland och många andra länder där yttrande- och pressfriheten hotas. Medborgarnas engagemang mot miljöförstöringar undergräver regeringarnas makt, och miljöförstöring svärtar ned ländernas rykte. Samtidigt upptäcks miljöförstöring ofta alldeles för sent om medborgarna som lever mitt i den inte har någon möjlighet att lyfta problemen i medierna, eller dra t.ex. miljöförstörande företag inför domstol. Demokrati- och miljöbistånd kan därför kombineras på många sätt och insatserna ge resultat på många områden.