FANDOM


Politikens bakgrundRedigera

Utgångspunkten för detta kapitel är avsnittet "Konflikten i Israel och de palestinska områdena" i folkpartiet liberalernas riksdagsmotion Motion 2005/06:U285 "Fred och frihet i Mellanöstern". Kapitlet är en del av ett liberalt partis politik Frihet i Mellanöstern.

BakgrundRedigera

Såväl israeler som palestinier har rätt att leva i fria och demokratiska stater som respekteras av sina grannländer. Det främsta problemet på vägen mot en sådan lösning är Israels ockupation av Västbanken och den militära kontrollen av Gazaremsans gränser.

Den politiska processen mot ett slut på ockupationen har tagit mycket små steg framåt sedan Osloavtalet 1993. Den främsta orsaken till detta är att Israel inte har avvecklat bosättningarna på de ockuperade områdena, utan istället kontinuerligt tillåtit etableringen av allt fler israeliska bosättningar.

Konflikten underblåser dessutom andra konflikter i Mellanöstern och i närliggande regioner och används som en ursäkt för terrorism, inte bara i Israel och andra länder i Mellanöstern, utan även i länder utanför regionen.

IsraelRedigera

Det finns bara ett land i Mellanöstern som respekterar sina egna medborgares mänskliga rättigheter, och det är Israel. Där existerar pressfrihet, yttrandefrihet, minoriteter respekteras och kvinnor har samma rättigheter som män. Israel är det enda landet i regionen där det står medborgarna fritt att på demokratiskt vis välja vilka som ska styra deras land. I de flesta andra delar av Mellanöstern är detta en mycket avlägsen dröm.

Israels rätt att existera inom erkända och säkra gränser måste tydligt erkännas av alla länder i regionen. Men konflikten med grannländerna legitimerar inte ockupationen av de palestinska områden, och oviljan att avveckla bosättningarna.

Den terrorism som palestinska terroristgrupper som Hamas och Islamiska Jihad utövar måste upphöra och bekämpas. Det ansvaret vilar främst på det palestinska ledarskapet under ledning av Mahmoud Abbas, som måste fortsätta att agera med kraft för att förhindra terrordåd och avväpna terrorgrupperna.

Användning av oproportionerligt våld i strid med den humanitära rätten kan aldrig godtas. För att en varaktig fred ska uppnås måste Israel lämna de ockuperade områdena, bosättningspolitiken upphöra och de befintliga bosättningarna avvecklas fullt ut. Folkpartiet menar att det är av största vikt att stödja de politiska krafter i Israel som är beredda att verka för en varaktig fred.

Den sepparationsbarriär som Israel uppför på Västbanken har lett till färre terrorattentat i Israel. Dess dragning på Västbanken, utanför den gröna linjen är dock oacceptabelt eftersom att den dras på enskilda palestiniers mark, och förstör förutsättningarna för den palestinska myndigheten (PA) att skapa en fungerande administration och marknad. Ökade krav bör därför ställas på den israeliska regeringen att upphöra med byggandet av barriären där den uppförs på palestinskt område.

En varaktig lösning på konflikten måste med nödvändighet innebära en tvåstatslösning där Israel och Palestina lever som grannar till varandra, och där respektive land respekterar det andra. Folkpartiet har ända sedan 1969 ivrigt förespråkat en tvåstatslösning där länderna lever sida vid sida inom säkra och erkända gränser.

Palestinska myndighetenRedigera

Den palestinska befolkningen har i områdena Västbanken och Gaza begränsat självstyre under en egen palestinsk myndighet. Självstyret är en frukt av 1990-talets fredsprocess mellan israeler och palestinier. Det var tänkt som första steget på vägen mot en palestinsk stat. Folkpartiet vill betona att palestinierna har rätt att leva i en egen stat med erkända och säkra gränser.

Den då pågående fredsprocessen avbröts under 2000 av den palestinska presidenten Yassir Arafat. Därmed gick Arafat emot en stor del av den palestinska opinionen, där en majoritet vid det tillfället såg fram mot en lyckosam fredsprocess som skulle mynna ut i en lösning med två självständiga stater som kunde leva i fred med varandra.

Ett liberalt parti menar att svenskt bistånd till organisationer som kan kopplas till palestinsk terror måste upphöra. Ett liberalt parti menar att det är av största vikt att stödja de politiska krafter som på båda sidor är villiga att agera för fred. Stöd till frivilliga organisationer med inriktning på återuppbyggnad av samhällsfunktioner bör vara en viktig del i Sveriges utvecklingssamarbete med palestinierna.

Det är också viktigt att stödja FN, särskilt UNRWA, FN:s biståndsorganisation i de palestinska flyktinglägren.

På grund av centralism, korruption och bristande insyn har den palestinska myndighetens institutioner allvarligt försvagats under senare år. En växande kritik har riktats från omvärlden mot den palestinska myndighetens maktutövning. Kritiken gäller främst den verkställande maktens obehöriga påverkan på rättssystemet och tjänstetillsättningar på politiska grunder. Behovet att förbättra rättssäkerheten och stärka den institutionella kapaciteten är sålunda mycket stort.

Liberala utgångspunkter för bestående frihetRedigera

Sedan fredsprocessen havererade år 2000 präglas människors vardag av terror, kaos och våld. Terrorattentat från den palestinska sidan, riktade mot israelisk civilbefolkning, ledde till att Israel inskränkte det palestinska självstyret. Det finns ett tydligt gap mellan de politiska krafterna i det palestinska politiska landskapet. Klyftan delar de aktörer som erkänner staten Israel och som snarast möjligt vill skapa en demokratisk palestinsk stat i fredlig samexistens med Israel från de grupper som vägrar acceptera Israels rätt att existera. På samma sätt finns det i Israel starka krafter som söker fred, medan andra politiska krafter inte alls vill ge upp vare sig land eller bosättningar. Detta kom tydligt till uttryck i samband med tillbakadragandet från Gaza.

Det är mot den bakgrunden man måste betrakta utgången av det palestinska presidentvalet som hölls den 9 januari 200?, då Mahmoud Abbas segrade. Utgången visade att Abbas fick stöd av 62 procent av väljarna, ett resultat som skänker hopp och folklig legitimitet åt en framväxande palestinsk demokratiseringsprocess. Vi kan konstatera att Arafat utgjorde ett hinder för fredsprocessen medan han levde. Det är nu möjligt att Abbas presidentskap leder till ett varaktigt genombrott för freden.

Regionens framtid hänger på att konflikten kan avslutas genom en fredlig, hållbar och rättvis lösning enligt folkrättens regler och att de relevanta FN-resolutionerna uppfylls och genomförs inom ramen för en tvåstatslösning.

Rättvisa för dem som drabbats av brott mot krigets lagarRedigera

Under de veckor i december 2008 och januari 2009 som Israel bombade Gaza, och Hamas sände granater över södra Israel, begicks med stor säkerhet ett antal brott mot den humanitära rätten. För att det försoningsarbete som måste följa på en framtida fredsprocess ska kunna genomföras är det helt nödvändigt att sanningen om olika anklagelser om krigsbrott mm utreds. Detta arbete bör inledas så snabbt som möjligt. För ett liberalt parti finns det inga ursäkter för någon part i konflikten att begå brott mot krigets lagar.

Initiativ för fredRedigera

I april 2003 lades den s.k. färdplanen för fred fram, utarbetad av kvartetten USA, EU, Ryssland och FN. Utgångspunkten för färdplanen har varit 1967 års gränser, ”gröna linjens gränser” och principen om land för fred. Planens huvudelement inbegriper ett slut på terrordåd och våld riktat mot Israel, stopp för nya bosättningar samt upprättandet av en självständig och oberoende palestinsk stat.

De utlagda tidsramarna för färdplanen har för länge sedan överskridits; den första fasen var tänkt att genomföras under 2003. Färdplanen anses dock fortfarande ha legitimitet. Tanken är att utrymningen av Gaza ska följas upp av en återgång till färdplanen. Folkpartiet menar att Sverige måste driva på för att förmå kvartetten att öka sitt engagemang vad avser färdplanens genomförande. Folkpartiet anser också att EU bör föra en mer kraftfull politik i regionen och vara en drivande part i arbetet med färdplanen. USA och EU bör nu utarbeta en gemensam strategi och med gemensamma argument föra dialogen med Israel och den palestinska myndigheten.

Det toppmöte mellan Sharon och Abbas som genomfördes den 8 februari i egyptiska Sharm el Shejk såg ut att vara det genombrott världen väntat på. För första gången på flera år träffades ledarna för de israeliska och palestinska folken. Den överenskommelse som slöts om eldupphör gav förnyat hopp om en hållbar fred. Både Europeiska unionen och USA måste ta initiativ till att fredsprocessen får ny fart.

På motsvarande sätt bör Sverige, främst inom EU, verka i denna riktning. Folkpartiet stöder vidare kravet på internationell närvaro i regionen. Om det blir konsensus i det internationella samfundet kring en truppnärvaro i regionen bör också omvärlden vara redo att ställa upp och tillhandahålla en sådan lösning.