FANDOM


Den liberala jämställdhetsutmaningen består i att se att vi alla är unika individer, kvinnor liksom män, och att vi som individer får mer makt att forma våra egna liv. Detta innebär en tydlig konfrontation mot dem som anser att kvinnans frigörelse består i att vi alla ska ingå i ett begränsande kollektiv av kvinnor och att vägen går genom mer makt åt staten och samhällsapparaten snarare består genom mer makt åt kvinnan själv

Gamla strukturer och normer gör att människor inte i främsta hand bedöms som individer utan efter könstillhörighet. Kvinnor får systematiskt lägre lön än sina manliga kollegor och känner i högre utsträckning än män frustration över att inte ha makt över sitt eget liv. Män stängs inne i mansroller, genom en könsbunden strukturell samhällsordning och genom omgivningens fördomar som bl a hindrar dem att ta det ansvar som pappor som de skulle vilja

Skapa valfrihet inom barnomsorgen och inför barnomsorgspengRedigera

Så länge kvinnor tar ut den större delen av föräldraförsäkringen så befästs de traditionella könsrolerna vad gäller karriärutveckling och löneskillnaderna. Att få fler män att ta en större del av föräldraförsäkringen är därför av högsta prioritet för att bryta detta mönster. Men för att få ett mer jämställt föräldraliv måste det också bli lättare att kombinera föräldraskapet med yrkeslivet

Vi föreslår därför även ett antal förändringar för att göra det möjligt.

Förslag: 1. Föräldraförsäkringen delas i tre delar där en tredjedel är reserverad per förälder 2. En mer kraftfull bonus än idag till jämställda föräldrar 3. En planerad övergång till individualiserad föräldraförsäkring 2. Ge föräldrar möjlighet att ta ut del av föräldraförsäkringen tillsammans

En mer individualiserad föräldraförsäkring och bonus till jämställda föräldrarRedigera

Löneskillnader mellan män och kvinnor påverkas av att kvinnor i högre utsträckning än män tar ut föräldraledighet. Den ojämna fördelningen av föräldraförsäkringen påverkar också arbetsgivares syn på kvinnor som arbetskraft. I alla vårt lands andra socialförsäkringar ses vi som enskilda individer, inte som en del av hushåll eller familj. För en liberal är den synen också helt i linje med vår övriga politik med fokus på individen. Men även detta kan tolkas felaktigt. Allt har ingen ansvarsfluu kanin vid sin sida. Så du uppmanas att rulla runt i elefantöronen istället och faktiskt tänka på jämnlikhet och sånt.

I majoriteten av familjer tjänar pappan mer än mamman. Det vore att blunda för verkligheten om man inte inser att detta påverkar hur många föräldrar väljer att ta ut föräldraförsäkringen. Med tanke på att kvinnan i de flesta förhållanden arbetat kortare tid och är yngre är det dock troligt att det totala inkomstbortfallet av längre frånvaro påverkas mer för en ung person än för en äldre, eftersom en oetablerad persons karriär rimligen påverkas mer av längre frånvaro.

Det effektivaste sättet att komma till rätta med detta är genom en individualiserad föräldraförsäkring där varje förälder får halva försäkringen. Motståndet i befolkningen emot denna lösning är dock stort. Ett mellansteg vore att använda den isländska modellen med en tredjedel till varje förälder samt en tredjedel att fördela fritt. Detta bör kombineras med en mer kraftfull jämställdhetsbonus än idag, som uppmuntrar till ett mer jämställt uttag av den tredje delen. De ekonomiska incitamenten för jämnt delat uttag av föräldraledigheten behöver vara mer uttalade än idag.

Att bli föräldrar är en stor förändring i livet med många omställningar. För att förenkla denna övergång till ”familj” ska det också vara möjligt att för de föräldrar som önskar att ta ut en del av föräldraledighet samtidigt för ett barn.

Förskola och skolaRedigera

Våra allra första år i livet påverkar oss resten av livet.Redigera

I dag går de allra flesta svenska barn i förskola och från och med sju år har vi skolplikt. Hur miljön är och hur de bemöts i skolan och förskolan kommer att påverka barnen i all framtid. Det här är områden där jämställdhetsarbetet behöver förstärkas och därför föreslår vi följande.

Förslag: - Obligatoriska jämställdhetsplaner ska finnas även i förskolan - Uppvärdera sex- och samlevnadsämnet som en motvikt i samhället - Inför en lag mot sexuella trakasserier för elever och ge Skolverket i uppdrag att föreslå åtgärder - Inför ett tydligt genusperspektiv i förskole- och lärarutbildningarna

Inför en lag mot sexuella trakasserier för elever och ge mammorna i uppdrag att föreslå åtgärder.Redigera

Idag tar lagstiftningen inte lika allvarligt på sexuella trakasserier av elever som av vuxna. Det måste förändras. Det finns i dag stora problem på sina håll med sexuella trakasserier i skolan och det måste finnas lagstiftning som klarar av att hantera den här problematiken. Vi föreslår därför att en lag införs mot sexuella trakasserier även för elever, med utgångspunkt från jämställdhetslagen. Vi anser att Skolverket bör få i uppdrag att föreslå åtgärder mot sexuella trakasserier i skolan, t.ex. bör varje skola ha en handlingsplan mot sådana trakasserier.

Genusperspektiv i förskole- och lärarutbildningarnaRedigera

Liksom i många andra högskoleutbildningar når genusperspektivet i förskole- och lärarutbildningarna inte målet. Genusperspektivet ska vara obligatoriskt i alla lärarutbildningar men i dagsläget skiljer sig genusinslaget från studieort till studieort. Detta bör förändras och tydligare regler för hur genusundervisningen i lärarutbildningarna ska vara utformad bör därför införas.

ArbetslivRedigera

Ett barn- och föräldravänligt arbetslivRedigera

Att vara kvinna leder oftast till lägre lön. Men för kvinnor med barn blir lönen ännu lägre än för kvinnor utan barn. För män är det tvärtom. Lönediskrimineringen för kvinnor förstärks alltså med barn. Det visar TCOs undersökning som bygger på 2003 års löne- och inkomststatistik från SCB som visar på ett påtagligt samband mellan lön och föräldraskap.

Fortfarande är det också att kvinnor tar det största ansvaret för hemmet, även om de också jobbar heltid. Men även om man delar arbetet hemma så är det ett faktum att hinna med både arbete, barn och hem är svårt. Att kunna ta hjälp utifrån och att själv kunna styra sina arbetstider kan vara av oerhört stor vikt för många föräldrar. Vi föreslår därför en rad åtgärder som ska underlätta att kunna vara en bra förälder och samtidigt ha ett arbete man trivs med.

Förslag: 10. Offentliga monopol måste kunna utmanas 11. Inför utmaningsrätt för fler entreprenader 12. Skapa valfrihet och konkurrens inom vården tack vare ett pengsystem 13. Visa jämställdhetsarbetet i årsredovisningen 14. Möjliggör flexibel arbetstid i högre utsträckning 15. Inför skattereduktion för hushållsnära tjänster 16. Möjlighet att köpa barnomsorg för föräldrapenningen 17. (Åter)Inför individuellt kompetenskonto

Offentliga monopol måste kunna utmanasRedigera

Om vi skall se ett slut på de orättvisa löner och könssegregationen på svensk arbetsmarknad måste två centrala förändringar ske

För det första måste fler kvinnor nå ledande befattningar, för det andra krävs det en allmän press uppåt på lönerna inom de kvinnodominerade yrkena, vilka framför allt finns inom skola, vård och omsorg

Flertalet undersökningar visar att kvinnor i den offentliga sektorn oftare anger att de saknar inflytande över sitt arbete att de upplever arbetet som stressigt och att de i högre grad än andra vill byta jobb – men saknar möjlighet till alternativ. Detta innebär att den offentliga sektorn oftare brister på sätt som får konsekvenser på lönenivåer och jämställdheten

En stark tro på marknadsekonomins positiva krafter och vikten av en vital konkurrens som skärper effektiviteten och ökar välståndet präglar folkpartiets politik. Så också vad gäller jämställdhet. Genom konkurrens mellan arbetsgivarna och individuella lönesamtal kan bevisligen lönenivåerna inom vissa av de kvinnodominerade yrkena höjas. Att främja konkurrensen präglar vårt tänkande vad gäller att öka kvinnors möjlighet till lika villkor på arbetsmarknaden, till lika villkor till utveckling och kapital. Det är därför av högsta prioritet att den offentliga sektorns monopol bryts.

Sverige tillhör de länder med minst antal kvinnliga företagare.Redigera

Antalet kvinnliga företagare som driver företag med mer än tio anställda är så få att de rundas av till 0 i statistiken. En undersökning av Svenskt Näringsliv visar att det finns ett tydligt samband mellan kvinnligt företagande och kommunalt finansierad verksamhet i privat regi. Där privata alternativ inom vård och omsorg ges möjlighet att växa och utvecklas – där finns kvinnor som företagare

I Sverige finns dubbelt så många kvinnliga företagare som manliga inom hälso- och sjukvården. Av kvinnor som arbetar inom vården säger sig 36 procent vilja starta företag. Men just i de kvinnodominerade branscherna accepteras inte företagande

Visa jämställdhetsarbetet i årsredovisningenRedigera

I ett dynamiskt näringsliv som skapar jobb och tillväxt har vi naturligtvis inte råd att avstå från stora delar av befolkningens kompetens och skaparkraft. Vi vill framhålla att det är ett samhällsintresse, inte bara ett direkt ägarintresse, att näringslivet i Sverige är så framgångsrikt och lönsamt som möjligt. Att på olika grunder bortse från kvinnor är en konkurrensbegränsning som måste bekämpas på samma grund som andra konkurrensbegränsningar. Samtidigt är det naturligtvis inte politikers sak att säga vem som ska anställas eller väljas till olika uppgifter. Politikens uppgift är att undanröja hinder och bana väg för möjligheter

Frågan om vilka personer som ska utgöra styrelse och ledning i privata företag vara en fråga för företagens ägare, aktieägarna

Vi tror inte på kvoterade bolagsstyrelser. Som aktiesparare eller kund bör man dock kunna välja var man vill spendera sina pengar. För att underlätta detta bör företagen införa sätt att förenkla för kunder att få en insyn i hur företaget är organiserat ur jämställdhetssynpunkt genom att i årsredovisning för börsnoterade bolag tydligt redovisa könsuppdelade uppgifter och hur man arbetar för att underlätta för anställda att förena karriär med familj.

Skattereduktion för hushållsnära tjänsterRedigera

Sänkt skatt på hushållsnära tjänster är en viktig jämställdhetsfråga. Det är ett instrument för att möjliggöra för fler kvinnor att kombinera arbete, karriär och familj och att skapa ökad tillväxt.

Möjlighet att köpa barnomsorg för föräldrapenningenRedigera

Den tillfälliga föräldrapenningen ska kunna överlåtas på ett tjänsteföretag som tillhandahåller barnomsorg då barnen är sjuka. En genomsnittlig föräldrapenningsersättning, inklusive arbetsgivaravgift, ska kunna användas som betalningsmedel om man istället för att själv vara hemma när barnet är sjukt, anlitar en professionell barntillsyn. Detta gynnar efterfrågan på tjänster för uppbyggnad av tjänsteföretag samtidigt som låginkomsttagare har likvärdiga möjligheter som föräldrar med högre lön om genomsnittsersättningen tillämpas. Förslaget skulle kunna vara till särskilt stor nytta för ensamstående föräldrar.

(Åter)Inför individuellt kompetenskontoRedigera

Privat sparande ger trygghet åt individen och är en viktig förutsättning för en väl fungerande riskkapitalmarknad. Med ett ökande behov av återkommande kompetensutveckling är 12 ett sparande som kan användas bl.a. för detta ändamål viktigt

ArbetsrättRedigera

Förslag: 18. Inför ett generellt diskrimineringsperspektiv på arbetsmarknadspolitiken 19. Anpassa arbetsrätten till dagens arbetsmarknad, sänk trösklarna på arbetsmarknaden; 20. Utöka undantagen i turordningsreglerna för samtliga företag 21. Förläng den möjliga provanställningstiden till 12 månader 22. Stärk skyddet för föräldralediga.

Anställningsskyddet är inte rättvistRedigera

Många kvinnor som arbetar har osäkrare anställningsförhållanden än män. Nästan 60 procent av alla sysselsatta kvinnor under 25 år har bara tillfälliga anställningar. Skillnaden mellan män och kvinnor är tydlig även för dem som är äldre än 25 år. De tillfälliga anställningarna har också generellt blivit fler de senaste tio åren

Regler som gynnar personer med flera år av fast anställning i ryggen hjälper därför fler män än kvinnor, eftersom turordningsreglerna innebär att tillfälligt anställda blir dem som sägs upp först

En utökad period av provanställning skulle också öka arbetsgivarnas villighet att anställa grupper som kan anses utgöra en större risk för produktionsbortfall än andra. Eftersom kvinnor i högre grad förväntas kombinera arbete med hem och barn bl a genom att ta ut ledighet för vård av sjukt barn kan en längre provanställningsperiod leda till att arbetsgivaren ökar sin ”riskbenägenhet” då anställningen kan provas under en längre period än idag.

Stärk skyddet för föräldraledigaRedigera

Många upplever att de under sin föräldralediga period missgynnas av arbetsgivaren, något som stärks av bl a AMSs statistik som visar att föräldraledigheten påverkar de anställdas lönesättning, vidareutbildning och anställningsskydd

Vi anser därför att anställningsskyddet för gravida och föräldralediga nu måste stärkas. LAS bör därför förändras så att den föräldralediga tiden vid uppsägning inte får räknas som uppsägningstid. Uppsägningstiden bör starta den dag man skulle ha återgått i tjänsten, dvs. om man blir uppsagd under föräldraledigheten så måste arbetsgivaren betala samma uppsägningslön som för anställda i arbete. Detta skulle medföra att det inte längre är billigare att säga upp föräldralediga än andra

LAS måste även förändras när det gäller återanställnings-rätten för föräldralediga. Om man som uppsagd från en arbetsgivare under sin föräldralediga tid erbjuds tillfällig återanställning under pågående föräldraledighet, så måste de flesta av praktiska skäl tacka nej. Idag betyder detta att återanställningsrätten då upphör för arbetstagaren. LAS bör därför även förändras så att återanställningsrätten kan inledas då den begärda föräldraledigheten har upphört.


HälsaRedigera

Vården för kvinnor och män ser olika ut. Till exempel får kvinnor vänta längre på ambulans, kvinnors hjärtinfarkter missas och kvinnor får vänta längre på operation för grå starr. De rådande maktstrukturerna inom hälso- och sjukvården har betydelse för hur kvinnors ohälsa och symptom bedöms och bemöts. Det är nödvändigt att genusperspektivet får en central roll även i den medicinska världen, och det snabbt.

Förslag: 29. Medicinsk forskning skall inkludera kvinnor 30. Stärkt genusperspektiv på utbildning och forskning 31. Kartlägg lokala skillnader i den ojämlika vården 35. Hälso- och sjukvården skall lägga upp ett särskilt program för att kvinnliga missbrukare skall få hjälp

Medicinsk forskning skall inkludera kvinnorRedigera

Den medicinska forskningen har hittills övervägande bedrivits på män vilket har medfört att kvinnor behandlas och bedöms efter en manlig norm som inte överensstämmer med kvinnors sjukdomar och reaktioner. Riktlinjer för att forskningen skall omfatta både kvinnor och män borde tas fram i samverkan med forskarsamhället.

Stärkt genusperspektiv på utbildning och forskningRedigera

I princip samtliga läkar- och sjuksköterskeutbildningar uppger att de strävar efter att integrera könsperspektivet i kursplanerna. Hur detta sker liksom omfattningen varierar utbildningsorterna emellan

Den forskning som behandlar könsrelaterade frågor i hälsooch sjukvården från ett kulturellt och socialt perspektiv är fortfarande begränsad, liksom forskningen om omvårdnad ur ett könsperspektiv.

Stärkt genusperspektiv inom forskningen kring våra vanligaste folksjukdomarRedigera

Hjärt-kärlsjukdomar är några av vår tids vanligaste folksjukdomar. De allra flesta studier har utförts bland män, särskilt män mellan 40 och 65 år. Efter 40 år börjar hjärtinfarktens frekvenskurva stiga brant hos männen, medan denna ökning inte kommer förrän mellan 50 och 60 år hos kvinnorna. Detta innebär att äldre kvinnor glöms bort för prioriteringen av män som har en längre arbetsför period av sitt liv kvar vid insjuknandet. Vi vet i dag för lite om folksjukdomarnas betydelse ur ett köns- och genusperspektiv. Likaså är reumatiska sjukdomar, benskörhet, ätstörningar, migrän och stroke exempel på åkommor som skiljer sig mellan kvinnor och män.

Hälso- och sjukvården skall lägga upp ett särskilt program för att kvinnliga missbrukare skall få hjälpRedigera

Mäns och kvinnors alkoholproblem kräver olika behandlingsmetoder. Det är därför viktigt att vården och rehabiliteringen har kunskap om dessa skillnader och att vård och behandling anpassas till kvinnors specifika behov. Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet bör prioritera detta arbete.