FANDOM


Politikens bakgrundRedigera

Folkpartiets integrationspolitik har varit mycket debatterad de senaste åren. Det finns flera rapporter och publicerade i ämnet. Partiprogrammets kapitel Bryt utanförskapet, 2005, Välkommen till jobbet, 2007, Utanförskapets karta, 2007 och Befrielse från undervisning, 2008.

Medborgarskap för ett öppet samhälle presenterades för partirådet höstem 2008 och ligger till grund för texten nedan.

IntegrationRedigera

Begreppet "integration" är en främmande företeelse i en liberal terminologi då det bygger på den förlegade föreställningen att det finns en "samhällskropp" med vilken anländade invandrare ska "smälta samman". Företrädare för statlig integrationspolitik brukar dessutom ofelbart anlägga ett perspektiv på frågan som lägger ansvaret för integrationen på de etniska minoriteterna (s.k. "invandrare") och inte på det majoritetssamhälle som har verktygen för att bryta segregationen.

Ett liberalt perspektiv på integration borde istället ta sin utgångspunkt i respekt för den enskilda individen. En liberal politik definierar individens rättigheter och eftersträvar att åtgärda de områden där individers rättigheter kränks på grund av deras etniska bakgrund. Därvid är det av yttersta vikt att utforma politiken i en kontinuerlig dialog med olika etniska minoriteter, eftersom majoritetssamhällets företrädare tenderar att inte känna till eller förstå vidden av den diskriminering som oupphörligt pågår.

En liberal politik är också tydlig med att den aldrig uppfattar människor som problem, och att den aldrig misstänkliggör eller skuldbelägger de individer som på grund av sin etniska bakgrund har en ogynnsam position i det svenska samhället. Utgångspunkten måste vara att alla klarar av att stå på egna ben och ta ansvar för sina egna liv, under förutsättning att de rätta kraven ställs på politiker, myndigheter och arbetsgivare. Att ställa krav är nämligen att bry sig.

Således är det en viktig målsättning för liberaler att flytta en rad frågor bort från integrationspolitikens domän till de politikområden där de hör hemma. Så snart ett antidiskrimineringsperspektiv anläggs på integrationspolitiken, finns det inte längre skäl att diskutera familjepolitik, skolpolitik eller kriminalpolitik under integrationspolitikens paraply. De problem som eventuellt finns inom dessa områden bör tvärtom behandlas med generella åtgärder.

Om medborgarskapRedigera

  • Kunskaper i svenska eller andra språk ska inte vara ett krav för medborgarskap, vare sig för infödda svenskar eller utlänningar. SFI-undervisningen bör renodlas i riktning mot språkundervisning.
  • För den som söker svenskt medborgarskap ska det inte vara ett krav på deltagande i någon medborgarutbildning. På så sätt förstärks idén om att det svenska samhället och svenskheten befinner sig i kontinuerlig förvandling.
  • Bekräftandet av att en person vill bli svensk medborgare och att personen lever upp till ställda kriterier bör bli mer högtidligt. Det finns idag kommuner som anordnar medborgareceremonier i anslutning till nationaldagen, men dessa ceremonier har inget med det formella beslutet att göra. Bekräftandet av viljan att bli medborgare bör ske genom en officiell ceremoni som blir det slutliga steget i medborgarskapsprocessen. I dag sker ansökan bara på en blankett och den sökande intygar att de ifyllda uppgifterna stämmer.
  • Vi vill utreda möjligheten till en gemensam tidsgräns för medborgarskap. Idag får nordiska medborgare ansöka om medborgarskap efter två år. Övriga måste vänta i fem år (med undantag för flyktingar och statslösa som kan ansöka efter fyra år).

Om offentlig sektor som arbetsgivareRedigera

Den offentliga sektorn är Sveriges i särklass viktigaste arbetsgivare. Eftersom den också står under direkt politisk kontroll är det lämpligt att kampen mot diskrimineringen börjar där. Om en förändring kommer till stånd i det offentliga sektorn kan det också väntas att andra sektorer i samhället följer efter. Diskrimineringen är nämligen inte alltid baserad på rasism och främlingsfientighet. I arbetslivet finns det också starka nätverkseffekter: det blir rationellt att anställa utrikes födda i ansvarsfulla positioner först när en kritisk massa av utrikes födda redan finns i dessa ansvarsfulla positioner. Den offentliga sektorn har möjligheten att bryta den onda cirkeln genom att skapa denna kritiska massa.

  • Den vägledande principen ska vara att den offentliga sektorn på alla nivåer reflekterar befolkningens etniska sammansättning. Lagstiftningen bör ses över för att möjliggöra sanktioner mot de offentliga inrättningar som inte lever upp till detta mål.
  • Kunskaper i ett extra språk, utöver svenska, ska alltid ses som en merit. Medan det oftast ses som en god merit för en infödd svensk att behärska ett främmande språk, är det långt ifrån lika självklart att det är ett extra plus för en flykting att behärska både svenska och exempelvis kurdiska eller arabiska. Ändå behövs språkkunskaper i de flesta offentliga verksamheter.
  • Bryt de offentliga monopolen. Ökad mångfald och fler utförare av offentligt finansierad service ökar också de anställdas makt och möjligheter i många yrken med hög andel etniska minoriteter.

Om skolan och religionenRedigera

  • Avskaffa möjligheten till dispens i skolan. Det förekommer att skolor – både friskolor och kommunala skolor – idag ger dispens till vissa elever för att de ska slippa vissa undervisningsmoment i skolan. Exempelvis kan detta vara att slippa delta i viss gymnastik på grund av religiösa regler. Även andra sorters dispenser förekommer, till exempel när det gäller sex- och samlevnadsundervisning. Dessa dispenser gör att vissa elever inte får komplett undervisning. Skolan ska i dialog med föräldrar ha en skyldighet att hitta lösningar så att alla barn får rätt till de obligatoriska undervisningsmomenten.