FANDOM


Bygg Folkpartiets organisation kring internetRedigera

Partiorganisationen och internetRedigera

När Folkpartiets organisation skapades var den enda demokratiska metoden för medlemmarna att tillsammans skriva ett partiprogram, att de träffades fysiskt på en plats och där diskuterade, yrkade och voterade om hur programmet skulle se ut. Det enda sättet att utse ordförande och partistyrelse var att medlemmarna träffades på ett landsmöte och röstade.

För en stor och rikstäckande organisation som Folkpartiet var det dessutom omöjligt att samla alla medlemmarna på en plats. Därför utsåg lokalföreningarna ombud med uppdraget att vid landsmötet företräda föreningens medlemmars åsikter i arbetet med partiprogrammet och i omröstningen om ordförande och styrelse. Den tiden är över.

Idag är det fullt möjligt att organisera arbetet med partiprogrammet och omröstningen om vilka som ska sitta i partistyrelsen på internet så att alla medlemmar kan vara med. Det är enklare, billigare och mer demokratiskt.

FörnyelsearbetetRedigera

Under 2000-talet har Folkpartiet tillsatt flera olika grupper med uppgiften att lämna förslag på hur partiets arbetsformer kan förnyas. Redan den första gruppen som tillsattes 2001 fick öppna och generösa direktiv som bland annat inbegrep: “den nya informationsteknologins roll i partipolitiken”.

Den sista rapporten behandlades av landsmötet 2005, som beslutade att överlämna den till partistyrelsen för "beaktande och vidarehandläggning". Några av förslagen har sedan genomförts. Däremot har partiet inte använt förslagen om hur Folkpartiet kan använda internet på ett bättre sätt. Många av dessa skulle dock vara viktiga steg mot en organisation som bättre utnyttjar dagens kommunikationsteknik och därmed ger medlemmarna fler möjlighet att engagera sig.

Ett förslag är att möjliggöra för medlemmarna att ansluta sig till ett länsförbund på internet. I dag är alla medlemmar knutna till länsförbund som sedan utser ombud till landsmötet. Om man vill att även de medlemmar som väljer att kanalisera sitt engagemang genom sakpolitiska nätverk eller annat arbete på internet ska uppmuntras bör även deras medlemskap synas i ombudsfördelningen.

Utvecklingsgruppernas viktigaste förslag gällande internet var dessa:

Förslag från "En idéskrift från folkpartiet liberalernas utvecklingsgrupp" (2003)Redigera

”Medlemsomröstningar. Fler medlemsomröstningar är ett annat sätt att utveckla den enskilda medlemmens inflytande. [...] Varför inte införa direkta, beslutande medlemsomröstningar i vissa avgörande frågor som partiledarval och partinamn? Med röstning via brev eller Internet skulle detta gå utmärkt att ordna.”

”Länsförbund på nätet. En annan möjlighet handlar om att skapa ”länsförbund på nätet”. Dagens geografiska indelning av partiorganisationen stammar från en tid då långsamma och dyra kommunikationer gjorde länsgränsen till den mest logiska indelningen. Ändrade förutsättningar för kommunikation skapar också nya förutsättningar att organisera sig.”

Förslag från ”Liberal samverkan för liberala framgångar”(2005)Redigera

”Medlemsomrösta vid val av partiledare. Stärk interndemokratin genom att använda medlemsomröstningar i stora principiella frågor. Folkpartiets partiledare bör utses för fyra år i taget vid första landsmötet efter ordinarie riksdagsval. Detta bör ske via medlemsomröstning.”

”Stärk arbetet med sakpolitiska nätverk. Folkpartiets organisation är i grunden en traditionell folkrörelse med geografiska avgränsningar. Därför är det viktigt att det finns gränsöverskridande nätverk som kan organiseras utifrån t.ex. en sakpolitisk fråga. Det finns idag ett system för detta men det fungerar inte tillfredsställande.”

”Modernisera internkommunikationen med ett intranät. Riksorganisationen bör snarast efter valet 2006 se till att Folkpartiet som helhet får ett enhetligt informations- och kommunikationssystem, dvs. ett intranät som knyter samman de funktioner som finns idag. Detta bör innefatta e-post, interna konferenser, hemsida, kontaktregister etc.”

YrkandenRedigera

Att Folkpartiet liberalernas stadgar §2 och 3 kompletteras så att man även kan vara medlem i ett länsförbund på internet.

Att Folkpartiet liberalernas stadgar justeras så att partiets ordförande och styrelse väljs genom medlemsomröstning på internet.

Att Folkpartiet liberalernas lista till Europaparlamentsvalet 2014 utses genom medlemsomröstning på internet.

Att Folkpartiet liberalernas styrelse får i uppdrag att utarbeta en form för hur förarbetet till nästa partiprogram (programgrupper, motionsförfarande mm) kan genomföras med en öppen metod på internet.

Att Folkpartiet liberalernas styrelse får i uppdrag att utarbeta en form för hur de sakpolitiska nätverkens arbete kan organiseras på internet.

Att Folkpartiet liberalernas stadgar publiceras på partiets hemsida.