FANDOM


Denna motion kommer att skickas till Folkpartiets landsmöte 19-22 november 2009. Sista motionsdag är den 27 maj. Motionerna kommer att skickas in den 20 maj så att alla som vill kan skriva under på Folkpartiets webb-plats. Ett liberalt parti skriver många motioner

Yrkar att Folkpartiet arbetar för att skapa en särskild fond med offentliga medel för uppbyggnad av kulturens eget strukturkapital.

Ett företags strukturkapital byggs upp genom dokumentering av processer, bransch- och marknadsinformation, samt att man delar med sig av kunskap och lär av varandra. Syftet för en organisation att bygga upp ett strukturkapital är att skapa en långsiktig och lönsam tillväxt för det egna företaget samt att kunna leverera ett högre värde till sina kunder.

För kulturorganisationer är ekonomin ofta knapp och få eller inga resurser kan läggas på verksamhetsutveckling. Strukturkapitalet blir därmed svagt. Detta leder till att kulturbranschen i stort halkar efter i samhällsutvecklingen och på sikt kommer att ha svårt att attrahera både personal, kapital och publik.

Ett samhälle som värderar kulturens funktion högt, borde också satsa på att underlätta för kulturorganisationernas självständiga utveckling. Idag finns endast ett offentligt finansieringsalternativ (Kulturrådets utvecklingsbidrag) för de organisationer som vill lägga resurser på verksamhetsutveckling. Detta bidrag tilldelas oftast mycket etablerade institutioner.

Med en ny fond för kulturens strukturkapital, skulle kulturbranschen kunna bli effektivare, mer innovativ och i förlängningen kunna satsa mer av de egna resurserna på att öka sin egenfinansiering. En ny fond skulle också kunna stödja nya kulturorganisationer, så att de redan från början blev mer livskraftiga och långsiktigt lönsamma.