FANDOM


Motion till Folkpartiets landsmöte 2009Redigera

Denna motion är väckt! Partimedlemmar kan ansluta som undertecknare genom att mejla namn, bostadsadress och rubrik på motionen till motion@liberal.se.

Under lång tid lät Socialdemokraterna integrationspolitiken förfalla. Många är de problem som är förknippade med en ogenomtänkt och alltför rigid integrationspolitik. Det är ett omfattande misslyckande som den borgerliga regeringen äntligen försöker reformera.

Men det är inte alltid lätt att göra rätt. Förra året tog regeringen principiellt ställning för ett försörjningskrav för anhöriginvandring, även om regeringen var delvis splittrad i frågan. Därpå tillsattes en utredning som presenterade sitt betänkande i december 2008 (SOU 2008:114).

Men i denna fråga har regeringen och Folkpartiet hamnat helt fel.

Det officiella motivet för politiken är att stärka arbetslinjen genom att ställa krav på att den som fått uppehållstillstånd i Sverige ska ha en inkomst och bostad innan familjen kan komma efter. Kraven på försörjning ska underlätta integrationen av de nya medborgarna, är tanken.

Men utredaren anser att det därför ska vara möjligt att separera barn från sina föräldrar i upp till fyra år. Rätten till sina föräldrar görs beroende av föräldrarnas medborgarskap, gångbarhet på den svenska arbetsmarknaden och grund för uppehållstillstånd i Sverige. Det är både omänskligt och fullständigt kontraproduktivt.

De som under åtskilliga år har jobbat med flyktingar och familjeåterförening som exempelvis Röda Korset och Rädda Barnen, vittnar dessutom om att en snabb återförening med familjen ökar förutsättningarna för lyckad integration. Även Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen och UNICEF är mycket kritiska.

Utredarens förslag kommer att skapa fler mänskliga tragedier bland de nyanlända samtidigt som integrationen de facto kommer att försvåras - inte förbättras. Ingen integreras bättre och snabbare för att man inte får träffa sina barn.

Frågan var uppe på landsmötet 2007, och landsmötet godtog då partistyrelsens linje att det inte skulle vara lämpligt med försörjningskrav för make/maka och minderåriga barn, men att försörjningskrav däremot skulle kunna vara en möjlighet att utöka kretsen av anhöriga som kan komma till Sverige. Utredarens förslag innebar alltså motsatsen till vad landsmötet beslutade. Landsmötets beslut måste fortfarande gälla som Folkpartiets linje och bör understrykas av detta landsmöte.

Yrkande:

Att landsmötet uppdrar åt partiledningen att verka emot ett försörjningskrav som försvårar återförening mellan föräldrar och barn.