FANDOM


Denna motion är väckt! Partimedlemmar kan ansluta som undertecknare genom att mejla namn, bostadsadress och rubrik på motionen till motion@liberal.se.

Idag placeras barn i den skola som ligger närmast där de bor, och de förväntas gå där om inte föräldrarna ställer sina barn i kö till någon annan skola.

Detta för med sig att elever från områden med många nyanlända invandrare, stora sociala problem etc. klumpas ihop på samma skolor. Trots att många kommuner gör särskilda ekonomiska satsningar på dessa skolor är det svårt att erbjuda alla barn en bra utbildning under de förhållandena. För att skolorna ska kunna fungera bör vi eftersträva en blandning av elever.

Motsättningen mellan valfrihet och offentlig styrning diskuteras flitigt bland beteendeekonomer. Bland annat har boken ”Nudge” av Cass Sunstein och Richard Thaler fått stort genomslag. Den bygger på de enkla insikterna att människor väldigt ofta gör val de ångrar i efterhand, och att valen påverkas av hur alternativen presenteras. Den valfrihet i offentlig service som Folkpartiet har eftersträvat i många år är önskvärd, men resultaten kan bli helt olika beroende på hur valfrihetssystemen utformas. Offentliga beslutsfattare kan förbättra utfallet för medborgarna genom klokt upplagda beslutssituationer.

I förarbetena till Lagen om valfrihetssystem, LOV, finns en genomgång av beteendeekonomisk forskning på området. Lagen föreskriver hur kommuner och landsting kan hjälpa medborgarna att fatta beslut, och hur de medborgare som inte själva kan eller vill fatta beslut kan hänvisas till ett bra alternativ. Det finns tyvärr ingen motsvarighet till något av detta i Skollagen.

Idag säger Skollagen att föräldrarnas önskemål ska beaktas ”utan att andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts”. I realiteten brukar kommunen erbjuda placering på en närliggande skola. Föräldrarna kan välja att söka en annan skola, som då tar emot eleven i mån av plats. Det är detta som kallas närhetsprincipen.

För att råda bot på segregationen i grundskolan måste närhetsprincipen avskaffas. Den bör ersättas med ett system där barn från områden med olika karaktär blandas. Urvalet bör ske utifrån någon form av viktad lottning så att barn som utifrån sin adress kan förväntas ha mest svårigheter i skolan i större utsträckning hänvisas till de skolor som visar bäst resultat, oavsett om det är en enskild eller kommunal skola. Områden bör förstås väljas så att en bra socioekonomisk blandning uppnås utan onödigt långa avstånd mellan hem och skola. Det kan behöva analyseras närmare om ordet ”nära” i Skollagen behöver ändras, eller om kommunerna med dagens lagstiftning kan ordna ett sådant system.

Valfriheten kan samtidigt bevaras. Föräldrar som inte är nöjda med den skola barnet har blivit hänvisat till kan byta i mån av plats, precis som idag. Samtidigt får man inte glömma att resursstarka medborgare använder sina valmöjligheter mer aktivt. Det kan leda till att de minst behövande får den bästa offentligfinansierade servicen, i stället för tvärtom. Kommunerna kan och bör kompensera för detta genom information om valmöjligheterna som är särskilt utformad för att uppmuntra och underlätta för föräldrar i problemområden att välja de bästa skolorna för sina barn.

En risk med förslaget är att många barn som blivit lottade till att gå i en skola med dåligt rykte söker sig till andra skolor. I ett sådant läge kan en skola få så utarmade resurser att den fungerar ännu sämre än tidigare. Lösningen är inte att tvinga elever att gå i en sådan oattraktiv skola. Lösningen är att lägga ner skolan. Allt kan inte ordnas genom att skyffla in pengar eller lägga huvudet på sned och förstå problemen. Det är bättre att låta barnen gå i skolor som är bra.

Det här förslaget står i direkt motsättning till Socialdemokraternas tankar om ”skolan mitt i byn”. De flesta människor i Sverige bor i städer, och städer är inte byar. Att sätta barn med stora behov i dåliga skolor är en politik vi bör ta avstånd ifrån.

Yrkande:

Att skolprogrammet kompletteras med punkten: ”Låt dem som behöver det mest gå i de bästa skolorna. På orter med flera skolor ska närhetsprincipen ersättas med ett system där barn från områden med olika karaktär blandas. Urvalet bör ske utifrån en viktad lottning, så att barn som utifrån sin adress kan förväntas ha mest svårigheter i skolan i större utsträckning hamnar på de skolor som visar bäst resultat. Föräldrar som inte är nöjda med den skola barnet blir hänvisat till kan byta i mån av plats, precis som idag. Resursstarka föräldrar utnyttjar sin valfrihet i större utsträckning, vilket är en ytterligare källa till segregation. Kommunen bör utforma information om skolval på ett sätt så att segregerande effekter minimeras.”