FANDOM


Ett liberalt, framtidsorienterat och opinionsdrivande parti behöver en styrelse som har förankring i många delar av samhället. Annars är risken att samhället förändras under den massmediala ytan men att partistyrelsen inget märker.

För att partiet ska kunna driva samhället framåt i liberal riktning är det också viktigt att partistyrelsen har en stor andel ledamöter som är oberoende av politiska uppdrag.

I dagsläget är samtliga ledamöter i Folkpartiets partistyrelse heltidspolitiker. Det är ett problem både för att kontaktytorna gentemot andra delar av samhället blir svaga, och för att självständigheten bland ledamöterna minskar. Ytterligare en aspekt är att partiet riskerar att alienera medborgare då känslan av att partiet inte förstår vanliga människors verklighet förstärks om alla i partistyrelsen är heltidspolitiker.

På samma sätt är det viktigt att de arbetsgrupper som tillsätts för att lämna förslag till ny politik till landsmöten och partiråd består av ledamöter som inte behöver ta hänsyn till politiska uppdrag. Dessutom är det viktigt att ta tillvara olika erfarenheter när politik ska tas fram, något som är lättare att åstadkomma om gruppen inte bara består av halv- och heltidspolitiker.

Yrkande:

1. Att landsmötet beslutar att i Folkpartiet liberalernas stadgar, under moment I, 2 st, införa meningen "I valberedningens förslag till ledamöter av partistyrelsen får endast hälften av kandidaterna inneha politiska uppdrag som är arvoderade på halvtid eller mer."

2. Att landsmötet beslutar att i Folkpartiet liberalernas stadgar införa en ny paragraf, efter § 9: "§ 10. Arbetsgrupper. Partistyrelsen kan tillsätta arbetsgrupper för att ta fram förslag inför landsmöten och partiråd. I dessa arbetsgrupper får endast hälften av ledamöterna inneha politiska uppdrag som är arvoderade på halvtid eller mer." Efterföljande paragrafer omnumreras.