FANDOM


Vi yrkar

1 att landsmötet beslutar att Folkpartiet även fortsatt ska verka för konkurrensutsatt vård och skola

2 att landsmötet beslutar att Folkpartiet ska verka för att privat hälso- och sjukvård i ökad utsträckning bedrivs i stiftelseform

3 att landsmötet beslutar att Folkpartiet ska verka för att privat skolverksamhet i ökad utsträckning bedrivs i stiftelseform

Valfrihet för producenter och konsumenter ger ökad konkurrens. Konkurrens i sin tur leder såväl till mer effektiv resursanvändning, som till kvalitetsökning, förnyelse, utveckling och innovationer. Konkurrensverket, liksom omfattande inhemsk och internationell forskning, anser det därför fördelaktigt att en mångfald huvudmän ges möjlighet att arrangera skolverksamhet och sjukvård på det sätt de finner mest ändamålsenligt. Valfriheten leder inte bara till ökad samhällsekonomisk nytta. Framförallt skapar den en möjlighet för individer att själva bestämma över sin hälsa och sin framtid.

Samtidigt visar en undersökning nyligen genomförd av Demoskop att ålderspensionärer hyser tvivel om vinstkravens påverkan på vårdkvaliteten. Detta måste tas på allvar, eftersom just denna samhällsgrupp tillhör våra stora konsumenter av vård. Även inom skolans område finns en liknande oro. En undersökning från Lärarnas riksförbund visade för en tid sedan att tre fjärdedelar av Folkpartiets väljare anser att friskolors vinst ska återinvesteras i skolverksamheten eller överföras till kommunen. Man anser inte att de resurser vi avsätter för våra barns skola bör få överföras till enskilda aktieägare.

Väljarna omfamnar valfriheten men vill tillförsäkras att kvalitetsaspekten är den drivande kraften i verksamheten. Stiftelseformen erbjuder en möjlighet att förena dessa två önskemål.

Lars Söderström vid Lunds universitet och Bengt Jönsson på Handelshögskolan i Stockholm har, på varsitt håll, påvisat att icke-vinstsyftande privata organisationsformer är minst lika fördelaktiga som andra alternativ med avseende på effektivitet och kvalitet. Vi förordar därför att privata skol- och vårdalterativ i största möjliga utsträckning bör vara stiftelseägda, möjligen med undantag för investeringstung verksamhet som akutsjukvård. En stiftelse har inga delägare, utan den förmögenhet som finns i stiftelsen tillhör ändamålet. Alla stiftelser står dessutom under länsstyrelsens tillsyn innebär att det redan i dag finns ett etablerat kontrollorgan. Stiftelseformen understryker och förstärker verksamhetens huvudsakliga uppgift; att tillgodose individens behov av tilltro, trygghet och valfrihet.