FANDOM


Folkpartiets utkast [http://www2.folkpartiet.se/FPTemplates/Document____90493.aspx till nytt rättspolitiskt program innehåller många bra förslag när det gäller förebyggande och tidiga insatser för att motverka och stoppa kriminella handlingar som begås av barn och ungdomar. Förslag som handlar om att stärka socialtjänstens arbete är bra t ex 48-timmarsgarantin och förslag om tätare samarbete mellan socialtjänst och polis. De goda idéer som finns riskerar dock att överskuggas av den repressiva hållning som finns i vissa förslag, och inte minst av den retorik som använts i diskussionen om programmet.

Tyvärr finns det flera förslag som står i stark kontrast till våra socialliberala idéer om människans rätt till integritet, en rätt som innefattar även barn och ungdomar.

Många förslag handlar om att kontrollera ungdomar när det redan hänt något, alltför få förslag finns om att lösa problemen på ett tidigt stadium eller att förebygga dem. Exempelvis vet vi att det ofta finns alkohol med i bilden när brott begås, även då förövarna är mycket unga. Trots detta finns inte en rad i programmet om hur vi bör agera för att minska langningen, minska ungdomsfylleriet och höja debutåldern för alkohol. Det som tas upp i programförslaget är kontroller av ungdomar som redan förmodas ha fastnat i missbruk.

Vi motsätter oss förslaget om frivilliga drogtester i skolan. Det bör inte vara skolans uppgift att drogtesta ungdomar, istället bör skolan utveckla ett nära samarbete med socialtjänsten för att se varje enskild elevs situation och hjälpa dem som har behov av det. Frivilliga drogtester blir i praktiken förmodligen aldrig frivilliga utan snarare i hög grad utpekande för dem som inte vill delta i testerna.

Programförslaget innehåller även krav på att skärpa föräldrarnas skadeståndsansvar. Självklart förväntar vi oss att föräldrarna ska ta ansvar för sina barn. I vissa fall finns det dock tyvärr anledning att problematisera förslaget. Många människor lever med små marginaler och risken med förslaget är att föräldrarna, av oro för den privata ekonomin, inte söker samhällets hjälp för att rädda sina barn. Inriktningen bör vara att samhället erbjuder föräldrarna stöd i sitt föräldraskap.

Programförslaget innebär också att barn ska kunna ställas inför domstol. Att huvudregeln ska vara att utreda brott, även om den som begått brottet är under 15 år är bra. Att ställa barn som begått brott inför domstol är dock en helt annan sak och en fullständigt främmande tanke för oss. Förfärande bilder har under våren visats från England där en fjortonårig pojke iförd kedjor har ställts inför rätta som en vuxen. Det är inte en utveckling vi vill se i vårt land. Istället måste det ställas stora krav på en utvecklad och fungerande socialtjänst som klarar att möta dessa ungdomars behov. I förslagen till både rättspolitiska och barnpolitiska programmen finns många kloka förslag om hur socialtjänsten kan utvecklas. Folkpartiet bör lägga kraften på att förverkliga dessa idéer.

YrkandeRedigera

att punkt 22, "Tydliggör föräldrarnas skadeståndsansvar" stryks

att punkt 29, mening två och tre stryks, fjärde meningen får följande lydelse: "Snabba insatser från beroendevården och socialtjänstnen ska erbjudas när ungas missbruk upptäcks."

att punkt 30, "Inför frivilliga drogtester i skolan" stryks

att punkt 31, "Möjliggör domstolsförhandling vid allvarliga brott" stryks