FANDOM


Ulf är kandidat för Folkpartiet till Riksdagen 2010.

Både Sverige och världen behöver mer av socialliberalismen.

SocialliberalismRedigera

Jag tror att det finns en längtan efter mer ideologisk koppling till vår politik. Efter många år av en politik som ibland varit bra men alltför ofta inneburit en snedvridning av budskapet för att anpassas efter populistiska idéer och opportunistiska utspel finns det en längtan efter en politik som vägleds av den socialliberala kompassen.

Det är dags att knyta an till en modern socialliberalism som argumenterar för sin sak i dialog med väljarna och inte endast sneglar på opinionsundersökningar. Jag tror vi måste våga bli mer ideologiska och också mer socialliberala.

En modern socialliberalism bygger på två pelare: det egna ansvaret och vikten av jämlikhet. Alla människor har ett eget ansvar för sitt liv och för att sitt liv blir lyckat istället för misslyckat. Men gränsen för människor eget ansvar går där de inte längre på grund av miljö, arv, sjukdom eller annat, inte längre kan påverka sin situation. Därför är det viktigt att jämlikhet i levnadsvillkor och omständigheter eftersträvas. Jämlikheten är ofta förutsättningen för att människor ska kunna utnyttja sina friheter.

Utmaningarna är många och min ambition är att som riksdagsledamot försöka arbeta med en del av dem för att utveckla socialliberala svar på dagens och framtidens närmaste utmaningar. För att en sådan politik ska få utrymme måste socialdemokratin och kommunisterna försättas i opposition fyra år till. Det socialdemokratiska maktinnehavet i svensk politik måste brytas, såväl i den allmänna debatten som inom fackföreningsrörelserna i både LO och TCO. Men det kräver också att Folkpartiet våga utvecklas och att stödet för svensk socialliberalism stärks. Sverige behöver fortsatta reformer.

PolitikRedigera

ArbetsmarknadenRedigera

Först arbetsmarknaden. Globaliseringen ställer mycket på huvudet. Arbetsmarknaden förändras och den nya tekniken förändrar våra vardagliga villkor. När omställningsförmågan ökar på arbetsmarknaden är det viktigt att reformera arbetsmarknadspolitiken. Det behövs en reformering av den svenska arbetsmarknadspolitiken. Låt oss kalla det för en svensk flexicurity-modell.

Jag tycker a-kassan ska höjas först och främst genom att taket i a-kassan höjs, men det är lika viktigt att det finns en nedtrappning av ersättningen och en bortre gräns för hur länge ersättningen ska gälla. Samtidigt måste utbildningsmöjligheterna och kompetenshöjande utbildning till i större utsträckning för de arbetslösa. Om detta sker blir det lättare att reformera trygghetslagstiftningen. LAS måste moderniseras genom att liberaliseras. Eventuellt kan den behöva skrotas helt.

VälfärdenRedigera

Sedan välfärden. Den svenska välfärdsstaten – eller den nordiska välfärdsmodellen som det ofta brukar heta – är en fantastisk uppfinning. Genom generella bidrag och generella regler som omfattar de allra flesta i vårt land utjämnas skillnader mellan människors levnadsomständigheter. En sjukvård efter behov som finansieras över skattsedeln, sociala försäkringar som är obligatoriska och omfattar de flesta och som ger ersättning efter inkomsten och en skola som ger utbildning till alla är omistliga delar av välfärdsstaten.

Den generella välfärdspolitiken gör helt enkelt att vi får jämlikhet och frihet för de enskilda människorna. Det är en modell som socialliberaler ska slå vakt om.

Men välfärdsmodellen behöver reformeras. Hälsan följer ojämlikheten. Ju mer ojämlikhet i samhället desto mer ohälsa, mer kriminalitet, mer tablettmissbruk, mer droger, fler tonårsgraviditeter och mindre social rörlighet mellan samhällsklasserna o s v. Därför är det viktigt att de olika delarna av välfärdspolitiken utformas för att motverka ojämlikheten. För ju mer ojämlikhet i samhället desto mindre frihet för de flesta medborgare.

När nya ersättningsmodeller för vården genomförs är det avgörande att de socioekonomiska omständigheterna viktas rätt. Sjukvård måste fortsätta att ges efter behov – inte efter vilken privat vårdförsäkring som vissa patienter har. Inga gräddfiler i offentlig sjukvård.

Socialtjänsten behöver reformeras. Det ekonomiska biståndet enligt socialtjänstlagen bör lyftas bort från kommunerna. Det finns alldeles för många, stora och omotiverade skillnader i biståndsgivningen mellan kommunerna i dag.

HemlöshetRedigera

Hemlösheten kan avskaffas. Inför personlig assistans och en rättighetslagstiftning för de allra värst utsatta grupperna av hemlösa. Många kommuner klarar inte av att fullfölja sina skyldigheter mot många av sina medborgare. Det är oacceptabelt.

JämställdhetenRedigera

Det finns ett belagt samband mellan kvinnors situation på arbetsmarknaden och den tid de är frånvarande från arbetsmarknaden för att ta ansvaret för hem och barn. Statens utbetalningar i form av föräldraförsäkringen måste individualiseras. Det kan ske stegvis; först en tredelning av föräldraförsäkringen sedan en jämn delning rakt av. Det är förmodligen den enskilt största insatsen som staten kan göra för jämställdheten. Folkpartiet måste åter våga vara ett öppet feministiskt parti!

UtbildningenRedigera

Det är avgörande för den svenska utbildningsnivån att vårt partis reformer får fortsätta. Det är enligt mitt synsätt den enda till buds stående räddningen av framtida generationers kunskaper och bildning.

Det öppna samhälletRedigera

Demokratin måste våga och ha självförtroendet nog att slå vakt om sina grundläggande värderingar. Antisemitism, homofobi, fundamentalistisk islamism och annan fundamentalism, rasism och dylikt måste bekämpas. Den utpressning som många fundamentalistiska islamistiska rörelser i världen håller på med syftandes till att förbjuda kritik av islam måste stoppas. Yttrandefrihet innebär ibland även rätten att häckla religioner. Förintelseförnekande bör kunna prövas under lagrummet hets mot folkgrupp.

InternationalismenRedigera

Euron är inte endast en ekonomisk reform – den är i allra högsta grad en reform som närmar EU-länderna varandra. Därför bör den så snart det är politiskt möjligt införas. EU: s utvidgning är jämte demokratiseringen och effektiviseringen av EU är den enskilt viktigaste frågan för att sprida demokratins infrastruktur i omvärlden. EU bör på sikt omvandlas till DU – Demokratiska Unionen.

Svenska trupper måste vara kvar i Afghanistan för att hindra talibanernas återkomst. Den transatlantiska länken måste fördjupas. EU och USA står för gemensamma grundläggande världen som är omistliga för samtiden såväl som framtiden.

Bistånd ja – men gärna två procent istället för en.

Integrationen och flyktingarRedigera

Folkpartiet måste sträva efter att överta initiativet inte endast i integrationspolitiken utan även i flyktingpolitiken. Försörjningskrav vid anhöriginvandring är lika kontraproduktivt för integrationen som det är djupt omänskligt. Det är dags att återupprätta det socialliberala engagemanget för världens och Sveriges flyktingar. Ja till en generös flyktingpolitik och en integrationspolitik som satsar på rätt områden som arbete, validering och utbildning åt nyanlända istället för en nationalistisk symbolpolitik!

Detta var några av de frågor jag brinner för presenterade i komprimerad form – det finns naturligtvis fler som handikappolitik, konkurrenspolitik, Israel, sjukförsäkringens utformning med mera. Men min viktigaste ambition är att bidra till att återupprätta den socialliberala kompassen i folkpartiet.